Regulamin

 

Regulamin korzystania z serwisu filmiki24.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu filmiki24.pl należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że użytkownik:

 • – Zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia
 • – Zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z prawem
 • – zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w regulaminie.

 

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników.
Administrator/Usługodawca – osoba odpowiedzialna za prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu.
Treści – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, za pośrednictwem Serwisu, umożliwiające w szczególności:
– zapoznawanie się z materiałami udostępnionymi w ramach serwisu,
– korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
– umieszczanie własnych artykułów zawierających Materiały
– komentowanie oraz polemikę z innymi Użytkownikami Serwisu.
Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zasady korzystania z Serwisu

Użytkownik w ramach korzystania z serwisu, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo:
– przeglądać serwis, komentarze umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników
– pisać komentarze do zamieszczonych Treści
– umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów, serwisów Facebook.com czy Twitter.com) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
– nie zamieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności obrażające uczucia religijne, wzywających do
nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub ze względu na płeć, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne.
– niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
– niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
– niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
– nierozpowszechniania treści pornograficznych;
– nie zamieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym lub reklamowym oraz nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
– nie dodawania komentarzy powszechnie uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem oraz dobrymi obyczajami;
– nie podejmowania działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
– nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.
Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich oraz informować Usługodawcę o wszelkich możliwych naruszeniach.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Treści w ramach komentarzy oraz publikowania nowych artykułów, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w pracy serwisu.
Usługodawca zastrzega sobie również prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu w całości lub jego poszczególnych funkcjonalności, w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści, w tym komentarze i artykuły, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników, a także za ich przydatność dla Użytkowników
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

 

 • Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach Treści, do których zamieszcza odniesienia (linki) dysponuje:
  • a) autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • b) prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej,
  • c) prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców oraz
  • d) prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców lub ich zespołów.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach serwisu treści, odniesień do treści oraz komentarzy jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 • Zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu treści, odniesień do treści oraz komentarzy, które:
  • byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe;
  •  naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Serwisu,
  • naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  • naruszałyby przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
 • W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach serwisu treści, odniesień do treści lub komentarzy naruszających postanowienia niniejszego regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z serwisem za pomocą formularza kontaktowego. W treści zgłoszenia naruszenia, należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz dokładnie wskazać treści, odniesienia do treści lub komentarze, których zgłoszenie dotyczy w sposób umożliwiający ich identyfikację w ramach serwisu.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez użytkowników treści,  odniesień do treści i komentarzy. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego treści, odniesień do treści i komentarzy podejmowane są przez Usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem prawidłowo wypełnionego zgłoszenia naruszenia.
 • W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu jest on uprawniony do niezwłocznego:
  • a) usunięcia odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika, których dotyczyło Zgłoszenie naruszenia i/lub
  • b) usunięcia Konta Użytkownika, którego dotyczyło Zgłoszenie naruszenia oraz
  • c) uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia dokonania ponownej Rejestracji i
  • d)uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia ponownego zawarcia Treści, Komentarza lub Nazwy Użytkownika w ramach Serwisu.
 • Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Serwisu odniesienia do Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych odniesień do Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika oraz ich usuwania, co do których, opierając się na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Serwisu. Niemniej jednak każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi kontroli odniesień do Treści i Komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej. Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.
 • Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie za pośrednictwem Konta oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
 • Użytkownik, zamieszczając w ramach Serwisu dane, wizerunek lub inne Treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.
 • Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na stronach dostępnych dla innych użytkowników Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla wszystkich innych Użytkowników strony Serwisu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Serwisu, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Serwisu w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu Serwisu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku Użytkownika.
 • Treści, Komentarze oraz Nazwy Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 •  W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Użytkownika w ramach Serwisu odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej przez Użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

 

 

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.04.2017.
2. Administrator serwisu ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez podania przyczyny. Zmiany zostaną opublikowane na stronie serwisu.
3. Zmieniony regulamin, zaczyna obowiązywać po 14 dniach od momentu umieszczenia go na stronie internetowej serwisu.
4. Obowiązkiem użytkownika, jest zapoznanie się z aktualnie obowiązującym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.
5. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z serwisu.

 

 

 

Choose A Format
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format